Zyra për sigurimin e cilësisë

Komiteti i cilësisë është i përbërë nga:

 • Rektori
 • Prorektorët;
 • Dekanët;
 • Sekretari i Përgjithshëm;
 • Zyrtari i Zyrës së Cilësisë dhe
 • Përfaqësuesit e studentëve
Njomza
Njomza Sadriu
Zyrtare e zyrës së cilësisë

Punët dhe përgjegjësitë administrative të zyrtarit për sigurimin e cilësisë

 1. Zyrtari për Sigurimin e Cilësisë është përgjegjëse për dokumentet zyrtare dhe Rregulloret e kolegjit në lidhje me cilësinë;
 2. Merret se bashku me përgjegjësit e programeve me hartimin e orarit të mësimit, të orarit të provimeve dhe të orarit të festave;
 3. Monitoron dhe regjistron mbarëvajtjen e mësimit, të orëve të mbajtura dhe të atyre të pa mbajtura;
 4. Monitoron organizimin dhe mbarëvajtjen e provimeve;
 5. Kujdeset për kodin e mirësjelljes;
 6. Kujdeset për implementimin e programeve mësimore;
 7. Përgjegjës për mbledhjen e Syllabusave-planeve të punës nga mësimdhënësit;
 8. Krijon Raporte në lidhje me rregullsinë dhe mbarëvajtjen e mësimit sipas Syllabuseve të dërguar;
 9. Bënë anketime anonime me student dhe me mësimdhënës;
 10. Krijon Raporte të analizës së suksesit nga secili afat i provimeve;
 11. Monitoron mirëmbajtjen e zyrave dhe kabineteve të mësimdhënësve;
 12. Zyra për Sigurimin e Cilësisë njofton të punësuarit për procesin e kontrollit të vazhdueshëm të cilësisë;
 13. Kujdeset që dosjet personale të të punësuarve të jenë të kompletuara sipas kërkesave për vendin e punës të cilin e mbulojnë;
 14. E përcjellë punën e të gjithë stafit administrativ dhe raporton për punën e tyre te Sekretari;
 15. Përgjegjës për përgatitjen e të gjitha raporteve në lidhje me personelin.

Zyrtare e zyrës së cilësisë

Njomza Sadriu

[email protected]