Infermieri e Përgjithshme (Bachelor)

Misioni i programit të infermierisë ka qëllim që studentët të fitojnë njohuri profesionale mbi organizimin, planifikimin dhe implementimin e aktiviteteve infermierore, nxitjes së studentëve në kërkimet shkencore me qellim ofrimit te nje kujdesi kualitativ si brenda institucioneve shëndetësore po ashtu edhe ne komunitet. Mbështetja dhe motivimi i infermiereve avancojnë profesionin e infermierit, promovojnë mirëqenien e infermierëve dhe promovojnë shëndetin për të gjithë, dhe të jenë pjesë përbërëse dhe vendimmarrëse e planeve strategjike dhe politikave shëndetësore.

Cilkli i parë i studimeve të larta në fushën e Infermierisë do të zgjasë 3 vite (6 semestra), me një total prej 180 ECTS kredi. Për të diplomuar studentët duhet të realizojnë një hulumtim shkencor nën mbikqyrjen e një profesori (mentori) dhe do të prezantojnë këtë temë para një paneli profesorësh. Tema do të prezantohet publikisht dhe do të vlerësohet nga paneli i profesorëve. Titulli professional i fituar me përfundimin e suksesshëm të këtyre studimeve do të jetë “Bachelor i Infermierisë së Përgjithshme – BSc”. Titulli profesional jepet duke u bazuar në ligjin numër 04/L-125 të Republikës së Kosovës.

 

 

Pasqyra e programit

Year I
Semestr I  
Nr. O/Z Lëndët ECTS
1. O Etika në Infermieri 3
2. O Gjuha Angleze 3
3. O Anatomi Njerëzore, Fiziologji dhe Patologji 6
4. O Epidemiologji e Bakteriologjisë, virologjisë dhe parazitologjisë 3
5. O Biofizikë dhe Biokimi 3
6. O Kujdesi Infermieror 9
7. Z Terminologjia Mjekësore 3
8. Z Nutricioni 3
Semestri II  
Nr. O/Z Lëndët ECTS
9. O Kujdesi Infermieror – Praktika Klinike 15
10. O Kujdesi Infermieror Geriatrik 3
11. O Kujdesi Infermieror Geriatrik – Praktika Klinike 6
12. O Programi Diagnostik Terapeutik 3
13. Z Teknologjia Informative në Infermieri 3
14. Z Komunikimi dhe Marrë-dhëniet ndërpersonale në Kujdesin Infermieror 3
Year II
Semestr III  
Nr. O/Z Lëndët ECTS
1. O Kujdesi Infermieror për pacientët internistik dhe sëmundjet interne 3
2. O Kujdesi Infermieror për pacientët internistik dhe sëmundjet interne – P. K. 11
3. O Kujdesi Infermieror në Gjinekologji me Obstetrikë 3
4. O Kujdesi Infermieror në Gjinekologji me Obstetrikë – P. Klinike 10
5. Z Kontroll e Infeksioneve Spitalore 3
6. Z Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 3
Semestri IV  
Nr. O/Z Lëndët ECTS
7. O Promovimi dhe Edukimi Shëndetësor 3
8. O Farmakologji 3
9. O Psikologjia ne Infemrieri dhe Kujdesi Shëndetësor 3
10. O Kujdesi Shëndetësor në situata Specifike 3
11. O Kujdesi Infermieror Pediatrik me Pediatri 3
12. O Kujdesi Infermieror Pediatrik me Pediatri – Praktika Klinike 12
13. Z Planifikimi Familjar 3
14. Z Ndikimi i Ambientit në Mbrojtjen Shëndetësore 3
Viti III
Semestr V  
Nr. O/Z Lëndët ECTS
1. O Kujdesi Infermieror Kirurgjik me Kirurgji 3
2. O Kujdesi Infermieror Kirurgjik me Kirurgji – Praktika Klinike 11
3. O Psikiatria dhe Kujdesi Infermieror Psikiatrik 3
4. O Psikiatria dhe Kujdesi Infermieror Psikiatrik – Praktika Klinike 7
5. O Hulumtimi Shkencor 3
6. Z Infermieria Neonatale 3
7. Z Socialogjia e Shëndetit dhe Sëmundjeve 3
Semestri VI  
Nr. O/Z Lëndët ECTS
8. O Kujdesi Shëndetësor në shtëpi 3
9. O Kujdesi Shëndetësor në shtëpi – Praktika Klinike 6
10. O Kujdesi Shëndetësor Emergjent 3
11. O Kujdesi Shëndetësor Emergjent – Praktika Klinike 9
12. Z Infermieria Onkologjike 3
13. Z Cilësia në Kujdesin Shëndetësor 3
O Tema e Diplomës 6

Përshkrimi i lëndve

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktike, prezanton studentët me profesionin e tyre të zgjedhur të infermierisë. Fokusi kryesor është roli profesional dhe funksionet e infermieres, njohuritë themelore, aftësitë dhe vlerat etike që mbështesin të gjithë praktikën e kujdesit infemieror që janë paraqitur.

Ky është një kurs i integruar në shkencat shëndetësor të shfrytëzuara konceptet Angleze në shkencat shëndetësore dhe mjedisit mjekësore. Kursi është i dizajnuar për të përgatitur studentët për progresion natyrore kurseve të nivelit universitar të gjuhes Angleze.  Aplikacionet gjatë gjithë kursit lejojnë studentët për të parë lidhjen e koncepteve anglisht dhe aplikim të vërtetë të botës në një mjedis të kujdesit shëndetësor.

Ky modul u mundëson studentëve që të zhvillojnë një kuptim të parimeve homeostatic që qeverisin ekzistencën e njeriut. Ajo do të prezantojë studentët me shkencat e jetës, bazat e kimisë dhe fizikës.

ANATOMIA Studentët do të kuptojnë strukturën e indeve, organeve dhe sistemeve të organeve të cilat është i nevojshëm për të kuptuarit e mëtejshëm të fiziologjisë dhe patologjisë.

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktikë, fokusohet në sëmundjet më të zakonshme infektive sipas OBSH-, epidemiologjisë së tyre, shkakëtarët e mikrorganizmave, karakteristikat klinike, parimet e menaxhimit mjekësore, trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit infermieror. Ndërtimi mbi përmbajtjen e Parimeve të modulit Parimet e Kontrollit të Infeksionieve, mikrobiologji është studiuar me aplikimin për çdo sëmundje, dhe përfshin klasifikimin e llojeve të ndryshme të organizmave patogjene, mënyrat e transmetimit dhe parandalimit të infeksionit..

Ky modul, Studentët e kuptojnë sasitë themelore fizike, njësitë dhe teoritë dhe aplikimet e tyre në kujdesin shëndetësor dhe mjekësi.

 • Ata e kuptojnë proceset themelore në trupin e njeriut nga pikëpamja biofizik dhe biokimike.
 • Ata janë në gjendje të përshkruajnë fenomene themelore.
 • Ata e kuptojnë bazat e metodave fizike dhe biokimike të matjeve dhe të imazhit në kujdesin shëndetësor dhe mjekësi..

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktikë, njofton studentët me zgjedhjen e profesionit të infermierisë. Fokusi kryesor është roli profesionale dhe funksionet e infermieres, dhe njohuritë themelore, aftësitë dhe vlerat etike që mbështesin të gjithë praktikën e kujdesit infermieror. Infermieria është hulumtuar në kuadrin e sistemit të kujdesit shëndetësor të vendit dhe i ekipit multidisiplinar të kujdesit shëndetësor. Zhvillimi i vetë-vetëdijes personal dhe profesional dhe vetë-njohuri është futur si mbështetje thelbësore të eksplorimit të kujdesit si koncepti kryesor i kuadrit morale dhe etike infermieror.

Moduli është i dizajnuar për të ndihmuar marrjen e njohurive studentëve të nevojshme për kuptimin bazë të terminologjisë mjekësore. Rregullat e ndërtimit të termave janë të theksuar, dhe analiza e termave të ndërlikuara është paraqitur për të dhënë kuptimin e tyre, dhe për të ndihmuar në mësimin për të definuar dhe përcaktuar fjalët mjekësore më saktë. Përmbajtja e kursit është rregulluar me sistemin e trupit për të lejuar studentët për të zotëruar pjesët përbërëse të fjalëve mjekësore që kanë të bëjnë direkt me terminologjinë e sistemit të trupit, terminologjinë themelore anatomike, sëmundjet dhe procedurat e sistemeve të ndryshme të trupit..

.

Fokusi i këtij moduli është në mirëmbajtjen e Wellness ushqyese. Parimet e të ushqyerit normal në të gjitha fazat e ciklit të jetës janë theksuar. Rritjen dhe zhvillimin nevojat janë të përfshira në mirëmbajtjen dhe restaurimin e shëndetit ushqyese dhe në parandalimin e deficitit ushqyese. Eksplorimi zhvillohet në faktorët socialë, fetare dhe kulturore, të cilat ndikojnë në shëndetin ushqyesë të familjes.

Ky modul gjithsej ka 450 orë praktikë klinike. Ky modul, i cili përfshin përvojën praktike, njofton studentët me profesionin e tyre të zgjedhur të infermierisë. Fokusi kryesor është roli profesional dhe funksionet e infermieres, njohuritë themelore, aftësitë dhe vlerat etike që mbështesin të gjithë praktikën infermierore që përfshihet. Infermieria është hulumtuar në kuadrin e sistemit të kujdesit shëndetësor të vendit dhe i ekipit multidisiplinar të kujdesit shëndetësor. Zhvillimi i vetë-vetëdijes personal dhe profesional dhe vetë-njohuri është futur si mbështetje thelbësore të eksplorimit të kujdesit si koncepti kryesor i kuadrit morale dhe etike të infermierisë..

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktikë, fokusohet në ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenien e njerëzve si ata rriten. Rrethanat shoqërore të njerëzve të moshuar dhe qëndrimet shoqërore ndaj tyre janë adresuar, siç janë efektet e plakjes mbi shëndetin fizik dhe mendor dhe marrëdhëniet shoqërore. Organizimi dhe ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe sociale dhe prania ose mungesa e familjes formale dhe joformale dhe të tjerë të rëndësishëm janë eksploruar..

Ky modul gjithsej ka 180 orë praktikë klinike. Ky modul, i cili përfshin përvojën praktikë, fokusohet në ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenien e njerëzve si ata rriten. Rrethanat shoqërore të njerëzve të moshuar dhe qëndrimet shoqërore ndaj tyre janë adresuar, siç janë efektet e plakjes mbi shëndetin fizik dhe mendor dhe marrëdhëniet shoqërore. Organizimi dhe ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe sociale dhe prania ose mungesa e familjes formale dhe joformale dhe të tjerë të rëndësishëm janë eksploruar.

Studentët mësojnë nocionet e mëposhtme: laborator, kimi klinike, Biokimisë Klinike, mjekësi laboratorike, dhe Diagnostics laboratorike. Ata mësojnë në lidhje me organizimin e shërbimit laboratorik mbi nivelin e spitalit dhe të qytetit (niveli primar, sekondar, terciar).

Ky modul u mundëson studentëve që të bëhen të njohur me kompjuterë, duke siguruar duart në praktikë. Duke përdorur paketa të ndryshme software, aftësitë e fjalës-përpunimin, trajtimin e të dhënave, analizat statistikore dhe kërkimin e literaturës on-line. Aplikimi i kompjuterëve në sistemin e kujdesit shëndetësor dhe në infermieri janë eksploruar.

Ky modul do të ju ndihmojë studentëve për të fituar dhe zhvilluar njohurit e të kuptuarit nga komunikimit human ndërpersonale, aftësi për të përdorur literaturë kombëtare dhe të huaja dhe burime të tjera të mbledhjes dhe interpretimit të të dhënave, të komunikimit dhe krijimin e marrëdhënieve të mira ndërpersonale, identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve në komunikim, analizën kritike , sintezë, përgjigje në letërsi dhe punën ekipore.

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktikë, fokusohet në kujdesin e pacientëve me çrregullime mjekësore akute dhe kronike dhe thekson një qasje holistike, të individualizuar dhe sistematike ndaj kujdesit infermieror, duke theksuar se për shumicën e pacientëve, periudha e kaluar në spital është një episod relativisht e shkurtër në jetën e tyre. Ndikimi i sëmundjes në jetën e pacientit, ajo e familjes / të saj dhe të rëndësishme të tjerët të tij është konsideruar, rehabilitimi ose të kujdesit paliativ ku nuk ka kurë është e mundur është hulumtuar. Moduli bazohet në njohuritë e fituara nga përvojat e studentëve të Kujdesit Shëndetësor në Komunitetit në lidhje me trendin për shkarkimin gjithnjë e më hershëm të pacientëve nga kujdesit akut dhe mbështetje për pacientin dhe familjen vijim shkarkimin..

Ky modul gjithsej i ka 330 orë praktikë klinike. Ky modul ofron arsim të mbikqyrur klinike në mjekësin e përgjithshme të brendshme, duke përfshirë menaxhimin klinik, aftësitë teknike dhe procedurale, interpretimin e të dhënave diagnostik, edukimin e pacientit, zhvillimin e planeve diagnostike dhe menaxhimit, dhe komunikimit ndër-profesionale. Në kurset e mëvonshme në këtë seri, studentët janë të ekspozuar ndaj përfshirjes progresiv dhe pavarësi në menaxhimin e pacientit..

Ky modul paraqet njohuritë, shkathtësitë dhe sjelljet profesionale të nevojshme për të siguruar kujdes me cilësi të lartë antenatal që maksimizon shëndetin gjatë shtatzënisë së bashku me zbulimin e hershëm të kërcënimeve (komplikimeve) të mundshme në shëndetin e gruas shtatzënë ose fetusit të saj në zhvillim. Ky modul është një vazhdimësi e aplikimit tuaj në praktik të njohurive, aftësive dhe sjelljeve profesionale për gratë e kujdesit dhe familjet gjatë një nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës – atë të shtatzënisë dhe përgatitjes për lindje. Ky modul ju ofron shumë mundësi për të punuar së bashku me gratë dhe familjet për të arritur rezultatet më të mira të çdo shtatzënie.

Ky modul gjithsej ka 300 orë praktikë klinike. Ky modul është i dizajnuar për studentët të vlerësojmë konceptet dhe parimet e kujdesit infermieror obstetrik dhe i ndihmon ata të fitojnë njohuri dhe të zhvillojnë qëndrimin dhe aftësitë filluar në dhënien kujdesit infermieror te gratë në rrezik dhe shtatzënat pa qrregullime gjatë periudhave antenatal, natal dhe pas lindjes në spital dhe vendosjes në komunitetit. Ajo gjithashtu ndihmon për të zhvilluar aftësitë në menaxhimin neonate normale dhe me rrezik të lartë dhe të marrin pjesë në programet e mirëqenies familjare..

Ky modul ka për qëllim të ofrojë studentëve njohuri dhe të kuptuarit e parimeve parandalimin e përhapjes së infeksionit si ato kanë të bëjnë me të gjitha departamentet dhe specialitete të ndryshme në shëndetësi. Ky modul është pjesë e thelbësore të njohurive me qëllim të ndërtimit kompetencë në rolin e një IPCN.

Ky modul ju prezanton studentëve ndaj agjentëve të zakonshme infektive, të parimeve të kontrollit të infeksionit, imunitetit dhe imunizimin. mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë për infermieret dhe stafi tjetër.

Menaxhimi i burimeve njerëzore trajton sfidën e rekrutimin, motivimin dhe mbajtjen e individëve kyç në ofrimin e kujdesit shëndetësor dhe rolet administrative. Ajo paraqet tema të tilla si roli strategjik të burimeve njerëzore, si dhe punësimin, motivimi, vlerësimin, ruajtjen dhe lirimin e punonjësit. Udhëheqja infermierore është i bazuar në mënyrë të vendosur në menaxhimin e burimeve tona më të rëndësishme – kapitalin njerëzor. Në këtë modul, studentët adresojnë rolin dhe përgjegjësitë e administratorëve infermiere ‘në menaxhimin e burimeve njerëzore. Studentët mësojnë strategji për të mbështetur qëllimet organizative dhe shërbimet pozitive infermierore. Ata gjithashtu kanë mundësi për të fituar një kuptim të rëndësisë së kënaqësisë stafit, si dhe krijimin e partneriteteve bashkëpunuese dhe mbështetëse brenda organizatave.

Ky modul prezanton studentëve konceptin e Edukimit dhe Promovimit Shëndetësor. Theks i veçantë i i jepet edukimit shëndetësor dhe skriningut që janë në dispozicion dhe të përdorshëm në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Studenti do të marr njohuri me sisteme të ndryshme të shëndetit në Europë për shkak të dallimeve kulturore. Do të marrë njohuri rekomandimet nga Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Këshillit Ndërkombëtar të Mamive në zhvillimin e sistemit të kujdesit shëndetësor në Evropë.

Ky modul, i cili përfshin përvojën e praktikës, bazohet në modulin e shkencave biologjike I, dhe e konsideron sistemet e mbetura të trupit. Përveç kësaj, veprimet terapeutike të barnave në trup, si dhe efekte anësore dhe ndërveprimet e barnave janë konsideruar, siç është zbatueshmëria e njohurive të shkencave biologjike dhe farmakologjisë në praktikë infermierore.

Pas përfundimit të këtij programi studenti do të jetë i njohur me mostra më të rëndësishme biologjike, përshtatshmërinë e tyre për analizën dhe procedurat themelore laboratorike. Me përfundimin e këtij kursi studenti do të jetë në gjendje të demonstrojë njohuri dhe të kuptuarit e asaj që po ndodh me barna në trupin tonë dhe njohuri rreth grupeve themelore farmakodinamike. Studentët do të jenë të njohur me përdorimin e teknikave izotope dhe zbatimin e tyre në procedurat diagnostike..

Menaxhimi i Kujdesit Shëndetësor ofron një kornizë për trajtimin e problemeve të menaxhimit në organizatat e kujdesit shëndetësor. Deri në fund të modulit  ju do të keni qenë të ekspozuar ndaj shumë ideve të menaxhimit, teoritë dhe aplikimet. Menaxhimi i Kujdesit Shëndetësor ju ofron me një pasqyrë të asaj se si institucionet e kujdesit shëndetësor janë të organizuara dhe qeverisur, roli i stafit menaxhues, mjekë, infermierë dhe stafit tjetër klinike dhe mbështetje në këto organizata, si dhe sistemet e menaxhimit të dizajnuara për funksionimin e tyre efikas dhe efektiv.

Në këtë modul studentët njihen me të posalindurin, si dhe për ato që kërkojnë kujdes të veçantë..

Në përfundim të lëndës së zhvilluar studentët  duhet të :

 • Përcaktojë masat antropometrike të fëmijës
 • Përshkruajë lëndimet më të shpeshta gjatë procesit të lindjes
 • Shpjegojë infeksionet më te shpeshta që e përcjellin të porsalindurin
 • Dallojë lëndimet e qëllimta dhe të paqëllimta të fëmijës
 • Përcaktoj peshën, gjatësinë dhe perimetrin e kokës te i porsalinduri
 • Përkujdeset për të porsalindurin normal
 • Shpjegojë definicionin për foshnjën e shëndoshë të lindur me peshë të vogël
 • Klasifikojë foshnjat me peshë të vogël

Ky modul gjithsej ka 360 orë praktike. Duke përdorur konceptet e oksigjenimit, integritetit qelizës, rregulloreve, perceptimi / ndijor / njohje dhe lëvizshmërisë, teoritë holistike dhe qëllimi i arritjes do të analizohen dhe zbatohen në kujdesin infermieror të klientëve për gjatë jetës që ndoshin më-së shpeshti dhe duke përparuar zakonisht ndodhin përgjigjet njeriut ndaj sfidave shëndetësore. Klinika do të përqendrohet në familjet e të posalindurve, pediatrik, dhe pacientët e rritur në mjedise të ndryshme brenda komunitetit, duke përfshirë objektet e kujdesit akute.

Ky kurs ka për qëllim që të zhvillojë njohurive dhe të kuptuarit e studentit në lidhje me metodat kontraceptive të cilat janë më të përshtatshme për të rinjtë. Studentët do të vlerësojë metodat e ndryshme kontraceptive dhe të shqyrtojë se si ata punojnë, avantazhet / disavantazhet, qasje në metodat dhe praktikat më të sigurta të vlerësuar shëndetit seksual..

Ky modul shqyrton disa nga faktorëve para-ekzistues që kanë ndikim mbi shtatzëni dhe lindje. Politikat mjekësore dhe sociale dhe faktoret e mjedisit jan debatuar..

Me përfundimin e këtij moduli studenti do të:

 • analizoj faktorët e rrezikut mjekësore dhe mjedisore në gratë shtatzëna
 • prioritizo kujdesin e vet në mjedisin multidisiplinar
 • analizojnë në mënyrë kritike ndikimet socio politike në gruan fertile
 • planifiko kujdesin mami të duhuri për një grua në këto situata

Ky modul, i cili përfshin eksperiencën praktike, fokusohet tek kujdesi infermieror tek pacientet qe u kerkohet emergjenc ose intervenim i menjëhershme dhe kujdes holistic, arritja sistematike tek kujdesi infermieror, duke theksuar që për shumicen e pacienteve, periudha e hospitalizuar ne spital eshte relativisht periudhë e shkurtë e jetës së tyre. Moduli gjithashtu fokusohet tek kujdesi infermieror tek rastet me aksidente ne departamentin e emergjencës dhe kujdesit intensive.

Ky modul ka komplet 308 orë te praktikes klinike. Pergaditim studentet per kuptim dhe interpretimin e njohurive: specifikat e trajtimit kirurgjikal, rregullimet preoperative, dhe postoperativ te kujdesit te pacienteve. Pergadisim studentet me shume shkathtesi per pre dhe post operativ te kujdesit te pacienteve. Krijojm qendimet e studentetve tek: njohurin e plota shkathesive të kujdesi per pacient pas trajtimit kirurgjikat, dhe kooperimit ne ekipin interdisiplinar..

Ky modul, i cili perfshin eksperiencen praktike, fokusohet ne shendetin mental dhe shendetin dhe ndertohet ne njohuri dhe ekperiencat e fituar gjat psikologjis. Promocioni i shendetit mendor, dhe vleresimi i statusit mental siguron themelet per studimet e semundjeve mendore ( qrregullime psikiatrike), trajtimet, sistemet e kujdesit infermieror dhe rehabilitim. Nje prezantim i kshillave teknike, intervenimi i krizave dhe ligjet e mjek-infermier jane te perfshira..

Ky modul gjithsej i ka 210 orë praktikë klinike. U jep atyre mundësinë për të zbatuar konceptet dhe sfond teorik në vendosjen praktikë dhe në situata simulimi projektuar nga lehtësuesi kursit. Studentët do të kalojnë shumicën e praktikës në një mjedis spitalor akute ose kronike. Studentët do të mësojnë rolin infermierik dhe kontributi infermieror në ekipin e trajtimit, si dhe menaxhimin e repartit psikiatrik. Studentët do të shfrytëzojë procesin infermierik për të vlerësuar pacientët dhe do te planifikojnë kujdesin e tyre infermieror. Ata do të kenë mundësi për të zbatuar parimet e problemeve shëndetësore dhe gjatë zbatimit të ndërhyrjeve të duhura terapeutike në çrregullime shumëllojshmëri psikiatrike në zonën klinike.

Studentët njihen me konceptet themelore të procesit të hulumtimit dhe Metodologjise se Kerkimit. Moduli është i dizajnuar që të mundësojë studentët të lexojnë kërkime në mënyrë kritike, me një theks të veçantë në aplikimin e hulumtimit përkatës në praktikën e tyre infermierore.

Me përfundimin e këtij moduli studentët do të:

 • Dallojnë mënyra të ndryshme të njohjes.
 • Demonstrojnë aftësit për raportin e hulumtimit te analizave.
 • Aplikoni gjetjet përkatëse kërkimore për praktikë infermierore.
 • Zhvillimi i një ekspertize në hartimin cilësor dhe sasior të kërkimit, me referencë të veçantë në çështjet e marrjes së mostrave, qasje, etikës dhe masave të rrepta.
 • Bëhuni të aftë në përdorimin e një game të teknikave për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave cilësore dhe sasiore.

Ne kete modul studentet jan prezantuar me lindjet nornale dhe gjithashtu ato qe kerkojn kujdes special. Kujdesi Infermieror neonatale përfshin parimet e zhvillimit të fetusit, fiziologjinë, fiziologjinë patologjike, farmakologjinë, teoria e zhvillimit, dhe teoria e familjes. Infermiere neonatale është e përfshirë edhe në aktivitetet e menaxhimit të rastit, konsultimit, arsimore dhe hulumtuese. Fokusi i Infermiere neonatale është i porsalindurit të lindur në kohë dhe me rrezikshmëri të lartë dhe të lindurit e parakohshëm të cilët sëmuren më shpesh.

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktike, ndërton mbi konceptet e paraqitura në modulet të shëndetshme të jetesës, dhe zgjerohet të kuptuarit e studentit  të koncepteve kyçe sociologjike, teorive dhe hulumtimeve. Kuptimi i studentit rreth politikës së shëndetit, dhe të politikës sociale dhe ndikimin e saj mbi shëndetin, do të zhvillohen, duke përfshirë një hyrje për qasjet që të ndikojnë në formulimin e politikave të kujdesit shëndetësor. Marrëdhëniet midis individëve, familjeve, grupeve, komuniteteve dhe shoqërisë konsiderohen, siç janë rolet kulturore dhe gjinore brenda vendit..

Fokusi i këtij moduli, i cili përfshin përvojën praktike, është mbi kujdesin shëndetësor parësor dhe gamën e plotë të kujdesit infermieror në shtëpi, përshkruajnë rritjen e kujdesit në shtëpi gjatë viteve, njohin llojet e individëve që do të kualifikohen për kujdesin në shtëpi, përshkruani llogaridhënien e kërkuar kur kujdesen për një pacient në shtëpinë e tyre, duke përfshirë fshehtësinë dhe të drejtat e pacientit. Studentët gjithashtu do të ndërtojnë mbi studimin e tyre më të hershme të promovimit të shëndetit, dhe të marrë parasysh arsimimin e pacientit, kujdeset për njerëzit me sëmundje kronike dhe procesin rehabilitues..

Ky modul gjithsej ka 180 orë të praktikës klinike. Fokusi i këtij moduli, i cili përfshin përvojën praktike, është mbi kujdesin parësor shëndetësor dhe në gamën e plotë të infermierisë në komunitet, duke përfshirë shtëpinë e pacientit, shkollat, qendrat shëndetësore, dhe punë sociale te agjencive të tjera. Studentët gjithashtu do të ndërtojnë mbi studimin e tyre më të hershme të promovimit të shëndetit, dhe të marrë parasysh arsimimin e pacientit, kujdesit për njerëzit me sëmundje kronike dhe procesin e rehabilitimit.

Ky modul, i cili përfshin përvojën praktike, Studentëve iu është dhënë një rishikim të diagnostifikimit dhe terapi e kushteve urgjente në praktikën e përgjithshme, kirurgji, traumatologji, mjekësi të brendshme, pediatri, gjinekologji, mjekësi intensive dhe reanimacion, si dhe anestiziologji, bazat e mjekësisë emergjente në situata të jashtëzakonshme dhe situatave katastrofike.

Para fillimit të praktikës klinike, studenti duhet të deklarohet se pranon udhëzimet nga  Mentori praktik dhe kanë demonstruar nivelin e duhur për fillimin e aftësive gjatë pjesës didaktike të modulit. Studenti nuk do të lejohet të fillojë Praktikumit klinik derisa koordinatori klinik ka verifikuar të drejtën e tyre.

Nëse studenti nuk arrin të përcjell një vend klinik të pamundësisë për të marrë pjesë në një rotacioni të planifikuar praktikës klinike, studenti do të humb mundësin të ndjekin atë vend klinike për rotacionet e ardhshme.

Ky modul do të prezantojë infermieret për konceptet themelore në praktikë infermierore te onkologjisë dhe të sigurojnë informata themelore për ata që punojnë me pacientët e onkologjis. Theksi do të vihet në aftësitë psiko-sociale dhe kompetencat në të gjitha njësitë. Prezantoni infermieret për artin dhe shkencën e praktikës se onkologjisë infermierore. Pacientët e onkologjis marrin kujdes nga të gjitha mjediset e kujdesit shëndetësor – duke përfshirë edhe spitalet akute mësimore të kujdesit, qendrat terciare, spitaleve të përgjithshme dhe përkujdesit komunitar. Duke pasur parasysh rritjen dhe kompleksitetin e kësaj popullate pacientit në rritje, duke u kujdesur për njerëzit me kancer dhe familjet e tyre përfshijn një grup të veçantë të aftësive dhe njohurive të avancuara..

.

Një studim i përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë, menaxhimit të shfrytëzimit, si dhe menaxhimin e rrezikut në kujdesin shëndetësor. Gjithashtu përfshin studimin e kredencializimit, standardet e akreditimit, organizatat per përmirësimin e cilësisë, dhe shërbime personeli mjekësor. Temat e menaxhimit jane të zgjedhura specifike për departamentet e informimit shëndetësor qe do të mbulohen.