Rektori

Rektori është autoriteti drejtues akademik më i lartë. Ai përfaqëson institucionin e arsimit të lartë duke vepruar në emër dhe për llogari të tij. Ai drejton dhe koordinon tërë veprimtarinë akademike tё Kolegjit. Në bashkëpunim me senatin e Kolegjit dhe bordin drejtues administrativ, ai orienton dhe ndërton politikat e zhvillimit tё institucionit.

Rektori zgjidhet nga bordi i Kolegjit për mandat tre vjeçar. Në kuadër të rektoratit janë edhe dy prorektorë detyrat e të cilëve përcaktohen nga Rektori në pajtim me dispozitat e statutit të Kolegjit në mënyrë që të bëhet shpërndarja e përgjegjësive në mënyrë sa më të balancuar mes tyre.

Apply for Admission or some other Call to Action