Profesorët

Stafi akademik i Kolegjit Universi është 100% me kualifikime adekuate dhe me përvojën e nevojshme në arsim, kjo dëshmohet përmes CV-ve tyre, ku krahas kompetencave profesionale ka edhe një numër modest të publikimeve shkencore në revista, kryesisht ndërkombëtare.

Për të gjitha lëndët mësimore të përfshira në Planin dhe programin mësimor, kuadri është plotësisht profesional, me eksperiencë dhe me thirrje adekuate, si profesionale ashtu edhe shkencore.

Titujt akademik janë:

  • asistent i ri

  • asistent

  • Ligjërues

  • Profesor asistent

  • Profesor i Asociuar

  • Profesor i Rregullt

Avansimi i stafit akademik në thirrje akademike bëhet sipas kritereve të mbështetur në Rregulloren e Kolegjit për Thirrjet Akademike dhe Titujt.

 

Dekan
Kadir Hyseini
Prof.Ass.
Minire Alilaj
Prof.Ass.
Ragip Retkoceri
Ligjerues
Afërdita Berisha
Ligjerues
Behrije Halilaj-Vishi
Ligjerues
Elvana Podvorica
Ligjerues
Ibadete Bytyqi
Asistent
Arbesa Havolli
Asistent
Emire Havolli
Prof.Ass.
Rrezart Halili
Ligjerues
Fadil Kryeziu
Ligjerues
Ermira Krasniqi
Ligjerues
Musa Oruqi
Ligjerues
Shemsi Veseli
Ligjerues
Shqiprojë Shala
Ligjerues
Shukrije Statovci
Asistent
Blenda Luta
Asistent
Naile Nitaj
Asistent
Sabrije Ramabaja