Kolegji Universi ka:

  • Një kabinet me pajisjet për testime dhe hulumtime në sport dhe mjekësi sportive;
  • Dy laboratorë për ushtrime në infermieri të përgjithshme;
  • Një laboratorë i infermierisë për ushtrime në emergjencë.

Kolegji posedon 6 klasa, 4 për ligjërata me nga 50 vende, një me 100 vende dhe një tjetër me 80 vende, një bibliotekë, dy kabinet të kompjuterëve, një laborator për mjekësi sportive dhe fizioterapi ku kryhen testime dhe hulumtime në sport dhe mjekësi sportive, dy laborator të infermierisë për ushtrime të përgjithshme, një laborator të infermierisë për ushtrime të infermierisë emergjencës, një kabinet me pajisje për analizën e ndeshjeve sportive përmes kompjuterit. Palestër sportive me hapësirë 1800m2 . Kapacitetet ekzistuese infrastrukturore të Kolegjit mundësojnë zhvillimin normal të mësimit për rreth 700 studentë çdo vit akademik. Hapësirat e Kolegjit janë gjithmonë të pastërta, të shëndetshme dhe të sigurta. Gjatë vitit 2020 për shkak të pandemisë covid 19, Kolegji ka kontraktuar kompani për dezinfektimin e objektit bazuar në rregullat e Institutit Kombëtar të shëndetit Publik në Kosovë.

Biblioteka ka numër të mjaftueshëm të literaturës, si dhe hapësirë të mjaftueshme për lexim të cilën studentët mund ta shfrytëzojnë pa kufizim për përgatitjen e provimit, punëve seminarike etj. Biblioteka është e hapur 24 orë. Në raftet e bibliotekës literatura është e sistemuar në bazë të llojit të publikimeve dhe sipas disiplinave përkatëse në gjuhën amtare dhe në gjuhë të huaj. Përveç librave dhe publikimeve të shtypura, studentët kanë qasje edhe në librat elektronike në rrjetin e brendshëm për menaxhim të studentëve si dhe në publikimet elektronike.
Nëpërmjet softuerit të cilën e posedon Kolegjit E-libra mund të kenë qasje elektronike personeli dhe studentët për të shfrytëzuar burimet dhe materialet e referimit.