Akreditimet dhe licensimet e kolegjit Universi që nga themelimi

Viti 2018, MASHT, Vendimi Nr. 21 3687, datë 02.10.2013
Licencohet Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Kolegji “Universi për periudhën 1 tetor 2018-30 shtator 2020 për programe në nivelin Bachelor

Viti 2018, AKA, Vendimi Nr. 455/18D, datë 18.05.2018

 1. Zgjatet periudha e akreditimit institucional dhe e programeve të Kolegjit “Universi”:
 • Infermieri e përgjithshme (Bsc) 180 ECTS
 • Kulturë Fizike, Sport dhe Rekreacion (Bsc) 180 ECTS

Për një periudhë 1 vjeçare (1 Tetor 2019 – 30 Shtator 2020)

Viti 2016, AKA, Vendimi Nr. 650/16, datë 15.07.2016

 1. Ri akreditohet Kolegjit “Universi” në nivel Institucional dhe ri akreditohen programet:
 • Infermieri e përgjithshme (Bsc) 180 ECTS
 • Kulturë Fizike, Sport dhe Rekreacion (Bsc) 180 ECTS

Për një periudhë 3 vjeçare (1 Tetor 2016 – 30 Shtator 2019)

Viti 2015, AKA, Vendimi Nr. 637/15, datë 13.07.2015

 1. Akreditohen programet e Kolegjit “Universi”:
 • Kulturë Fizike, Sport dhe Rekreacion (MA) R

Për një periudhë 2 vjeçare (1 Tetor 2015 – 30 Shtator 2017)

Viti 2013, MASHT, Vendimi Nr. 21 3687, datë 02.10.2013

Licencohet Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Kolegji “Universi për periudhën 5 vjeçare 1 tetor 2013-30 shtator 2018 për programe në nivelin Bachelor dhe Master

Viti 2013, AKA, Vendimi Nr. 514/13, datë 08.07.2013

 1. Akreditohen programet e Kolegjit “Universi”:
 • Infermieri (BA) R
 • Shëndeti, Sporti dhe rekreacioni (MA) R
 • Kulturë Fizike, Sport dhe Rekreacion (BA) R

Për një periudhë 3 vjeçare (1 Tetor 2013 – 30 Shtator 2016)

Viti 2012, AKA, Vendimi Nr. 453/12, datë 09.07.2012

 1. Akreditohen programet e studimit të Kolegjit “Universi”:
 • Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion (BA)
 • Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion (MA)

Për periudhë 3 vjeçare, 1 Tetor 2012-30 Shtator 2015

 1. Programet e Studimit:
  • Shëndet, Sport dhe Rehabilitim (MA)
  • Infermieri (BSc)/ Kufizim i nr. të studentëve maks. 40 studentë, në vitin e I-rë)

Akreditohen për periudhë 1 vjeçare, 1 Tetor 2012 – 30 Shtator 2013

Viti 2011, MASHT, Vendimi Nr. 01B1 198, datë 11.07.2011

Akreditohet Bartësi Privat i Arsimit të Lartë “Universi” I ri ish-kolegji Iliria dega në Bardhosh për periudhën 1 vjeçare 1 tetor 2011-30 shtator 2012 për këto programe të studimit:

 1. Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion BA,
 2. Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion MA,
 3. Mjekësi Sportive-specializim njëvjeçar (diplomë ose certifikatë)

Viti 2010, AKA, Vendimi Nr. 01/73, datë 07/07/2009

Akreditohet në kuadër të kolegjit Iliria dega në Bardhosh për periudhën 3 vjeçare 1 tetor 2010-30 shtator 2013 programi:

 1. Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion BA,
 2. Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion MA,

 Viti 2009, Kryeministri, Vendimi Nr. 01/73, datë 07/07/2009

Akreditohet në kuadër të kolegjit Iliria dega në Bardhosh për periudhën 1 vjeçare 1 tetor 2009-30 shtator 2010 programi:

 1. Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion BA,

 

Viti 2006, MASHT, Vendimi Nr. 497/02-1, datë 10.04.2006

Licencohet Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Kolegji “Eurosporti për periudhën 3 vjeçare 1 tetor 2005-30 shtator 2008 për këto programe të studimit:

 1. Kulturë Fizike Sport dhe Rekreacion BA,