VENDIMET E AKREDITIMIT DHE LICENSIMIT TË KOLEGJIT UNIVERSI QË NGA THEMELIMI NË VITIN 2005

AKREDITIMET
Vendimi për zgjatje të Akreditimit 2018, AKA, Vendimi Nr. 455/18D, datë 18.05.2018
Vendimi për Akreditim 2016, AKA, Vendimi Nr. 650/16, datë 15.07.2016
Vendimi për korrigjim të ,vendimi Nr. 637/15 të Akreditimi 2015 AKA, Vendimi Nr. 812/15, datë 13.07.2015
Vendimi për Akreditim 2015, AKA, Vendimi Nr. 637/15, datë 13.07.2015
Vendimi për akreditim 2013, AKA, Vendimi Nr. 514/13, datë 08.07.2013
Vendimi për akreditim 2012, AKA, Vendimi Nr. 453/12, datë 09.07.2012
Vendimi për Akreditim 2011, AKA, Vendimi Nr. 301/11, datë 13.07.2011
Vendimi për Akreditim 2010, AKA, Vendimi Nr. 467/10, datë 19.07.2010
Vendimi për Akreditim 2009, AKA, Vendimi Nr. 186/09, datë 24.07.2009

http://www.akreditimi-ks.org/new/index.php/sq/latest-events/cat_view/3-evaluations/293-raportet-e-vleresimit/294-institucionet-private/316-kolegji-universi

LICENCIMET
Vendimi për Licencim 2018, MASHT, Vendimi Nr. 6/2360, datë 20.09.2018
Vendimi për Licencim 2013, MASHT, Vendimi Nr. 2/3687, datë 02.10.2013
Vendimi për Licencim 2011, MASHT, Vendimi Nr. 01B1 198, datë 11.07.2011
Vendimi për Licencim 2006, MASHT, Vendimi Nr. 497/02-1, datë 10.04.2006

https://masht.rks-gov.net/arsimi-larte