Regulations

 Statuti i Kolegjit Universi

The Statute of Universi College

Pursuant to the provisions of the Law on Higher Education of the Republic of Kosovo no. 04 / L-037, Universe College approved this statute.

Statuti i Unionit Studentor

The Statute of Universi College

Based on the Statute and the Rules of the Universi College, the Student Union is created, whose activity is regulated by this status…

Kodi i etikës

Code of Ethics

The Code of Ethics of the Universi College (Universi) is drafted on the basis of Law No. 04 / L037, on Higher Education in the Republic of Kosovo, the Statute and Regulations of the Universi
College related to the field of operation of the Universi College.

Doracaku për student

Student handbook

Dear All, Welcome to Universi College! We are pleased that you are interested in studying at Universi College, the programs, services and people that make up this excellent college.

Doracak për stafin akademik

Academic Staff Handbook

This handbook is intended to serve as a guide for Universe College staff and relates to the employment procedure, working conditions, employee rights and obligations as well as benefits to staff members.

Rregullore mbi Etikën në Kerkimet Shkencore e Botues

Regulation on ethics in scientific and research publication

Pursuant to the Statute of the Universe College, Article 13, the Board of the College issues this Regulation on Ethics in Scientific and Research Publishing. Achieving a high standard of ethics
ensures the reflection of research values and has a significant impact on the development of society,

Rregullore e punës

Regulation on labor

For the purpose of applying the provisions of paragraph 1 of Article 95 of Labor Law no. 03 / L-212, and on the basis of the Statute of Universi College, Section 13, Point 2, the College Board issues this Regulation which defines the rights and obligations of the employees of Universi College LLC. Prishtinë / Pri ,tina, at work and during the work process as well as their responsibility for the breach of their duties and for any damage caused to the College.

Pyetësori për stafin administrativ

Questionnaire for administrative staff

The primary purpose of this questionnaire is to gather the views of the administrative staff and their experience in our College so that all aspects of our work can be evaluated.

Rregullore për bashkëpunim

Regulation on cooperation

The Regulation for the Undergraduate – Bachelor Degree Studies of Universi College (hereinafter referred to as KU) is based on Law no. 04 / L-037, “On Higher Education in the Republic of Kosovo”, Law no. 03/ L-060, “On National Qualifications”, of the Statute of KU, as well as of the Regulations in force related to the field of operation of the KU.

Rregullore Për Personelin Akademik

Regulation on Academic Staff

Pursuant to the Statute of the Universe College, Section 13, Paragraph 2, the College Board issues this Regulation setting forth the criteria, conditions, rights, obligations and academic honesty of academic staff, student evaluation, evaluation of teaching-scientific staff as and types of assessment at Universe College.

Pyetësori për studentë

Student evaluation

The main purpose of the questionnaire is to provide us with feedback with your experience at our College, so qe can properly evaluate all our aspect of our work.

Rregullore për procesin mësimor

Regulation on education process

The regulation for the education process of Universi College (hereinafter UC) it is based on law no. 04 / L-037, “On Higher Education in the Republic of Kosovo”, Law no. 03 / L-060, “On National Qualifications”, on the Statute of Universi College, as well as of the Regulations in force concerning the field of operation of UC.

Rregullore për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë

Regulation on Quality Assurance and Management

The Regulation on Quality Assurance and Management of Universe College has been drafted based on law no. 04 / L-037, on Higher Education in the Republic of Kosovo and the Statute of Universi College.

Rregullore e studimeve Master

The Regulation of Master Studies

Rregullorja për studimet postdiplomike – Master e Kolegjit Universi (në vijim KU) është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.

Rregullore për titujt akademik dhe thirrjet

Regulation on academic degrees and titles

Rregullorja për titujt akademik dhe thirrjet e Kolegjit Universi është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU

Rregullore për transferimet

Transfer Regulation

The Regulation on Universe College Transfers (hereinafter referred to as KU) has been drafted based on Law no. 04 / L-037, “On Higher Education in the Republic of Kosovo”, Law no. 03 / L-060, “On National Qualifications”, of the Statute of the RWC, as well as of the Regulations in force related to the field of operation of the RWC.

Rregullorja për politikat financiare

Finance Regulation

The Universi College Financial Policy and Procedure Manual provides the policies and procedures for financial transactions within the business which must be followed by all staff. It also provides guidelines Universi College will use to administer these policies, with the correct procedure to follow.

Rregullore për studimet bachelor

The Regulation of Bachelor Studies

Rregullorja për studimet e nivelit themelor – bachelor e Kolegjit Universi (në vijim KU) është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.