Misioni dhe Vizioni

Misioni i Kolegjit Universi është të krijojë dhe të zhvillojë dije të qëndrueshme përmes mësimdhënies e mësimnxënies cilësore, ku kjo pasurohet me implementimin e njohurive teorike në praktike, nxitjes së studentëve në kërkimet shkencore për formimin e profesionistëve të së ardhmes në fushat e shëndetit dhe sportit.

Mision qenësor i Kolegjit “Universi” është të krijojë dhe të ofrojë kushte sa më të favorshme për studentët dhe stafin akademik në mënyrë që edukimi profesional dhe hulumtimi të jenë primare si për mësimdhënësit ashtu edhe për mësimnxënësit tanë. Misioni ynë përmbushet në çdo vit akademik me risi në sferën akademike përmes punimeve apo seminareve të ndryshme në Kampusin tonë, dhe përmes bashkëpunimeve të ndryshme rajonale – ndërkombëtare për të avancuar dijet dhe përgatitjet sikurse për stafin tonë akademik ashtu dhe për studentët tanë. Misioni ynë mbetet ruajtja e besimit të prindërve dhe të studentëve në studime të mirëfillta edukative-studimore tek Institucioni ynë. Ky është parakusht për ne, për vazhdimin tonë operacional në fushën e arsimit të lartë në Kosovë dhe rajon.

Vizioni i Kolegjit Universi është të jetë institucion model ekselence i arsimit të lartë, lider në zhvillimin e qëndrueshëm të dijes lidhur me shëndetin dhe sportin në Kosovë dhe në rajon.

Ky vizion synon ta transformojë këtë institucion në vatër të kultivimit të vlerave më të mira në funksion të formimit të profesionistëve të së ardhmes

Për të arritur dhe realizuar misionin e tij, Kolegji Universi bënë përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të punës dhe studimit si për studentët po ashtu dhe për stafin e vet akademik duke zgjeruar kapacitetet infrastrukturore gjithmonë në përputhshmëri me specifikat e programeve që i ofron. Ndihmesë e madhe në këtë drejtim është edhe puna dhe përvoja e stafit menaxherial dhe akademik, të cilët me përvojën e tyre multidisiplinare ofrojnë drejtimet dhe kurrikulat më të përparuara në vendin tonë të cilat reformohen vazhdimisht në përputhje të plotë me kurrikulat e universiteteve më me renome evropiane.

Momentalisht në kuadër të Kolegjit Universi janë dy departamente të studimeve:

  1. Departamenti për Kulturë Fizike, Sport dhe Rekreacion dhe
  2. Departamenti i Infermierisë.