Rregulloret

 Statuti i Kolegjit Universi

Në bazë të dispozitave të Ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-037, Kolegji Universi miratoi këtë statut.

Statuti i Unionit Studentor

Mbështetur në Statutin dhe Rregulloren e Kolegjit Universi krijohet Unioni Studentor, veprimtaria e të cilit rregullohet nga ky status…

Kodi i etikës

Kodi i Etikës i Kolegjit Universi (Universi) është hartuar në bazë të ligjit nr.04/L-037, Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, të Statutit dhe Rregulloreve të Kolegjit Universi në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të Kolegjit Universi.

Doracaku për student

Të nderuar ju uroj mirëseardhje në Kolegjin Universi! Ne jemi të kënaqur që ju jeni të interesuar të studioni në Kolegjin Universi, programet, shërbimet dhe njerëzit që përbëjnë këtë kolegj të shkëlqyer.

Doracak për stafin akademik

Ky doracak ka për qëllim të shërbejë si udhërrëfyes për stafin e Kolegjit Universi dhe ka të bëjë me procedurën e punësimit, kushtet e punës, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve si dhe me përfitimet për anëtarët e stafit.

Rregullore mbi Etikën në Kerkimet Shkencore e Botues

Në bazë të Statutit të Kolegjit Universi, Neni 13, Bordi i Kolegjit nxjerr këtë Rregullore mbi Etikën në Kërkimin Shkencor e Botues. Arritja e standardit të lartë të etikës siguron reflektimin e vlerave në kërkim dhe ndikon ndjeshëm në zhvillimin e shoqërisë.

Rregullore e punës

Me qëllim të zbatimit të dispozitave të alinesë 1 të nenit 95 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212, dhe në bazë të Statutit të Kolegjit Universi, neni 13, Pika 2, Bordi i Kolegjit nxjerr këtë Rregullore me të cilën përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësve të Kolegjit Universi Sh.p.k. Prishtinë, në punë dhe gjatë procesit të punës si dhe përgjegjësinë e tyre për shkeljen e detyrave të punës dhe për dëmin eventual të shkaktuar ndaj Kolegjit.

Pyetësori për stafin administrativ

Qëllimi parësor i këtij pyetësori është mbledhja e pikëpamjeve të personelit administrativ dhe përvojën e tyre në Kolegjin tonë, në mënyrën që të vlerësohen të gjitha aspektet e punës sonë.

Rregullore për bashkëpunim

Rregullorja për Bashkëpunimet e Kolegjit Universi është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.

Rregullore Për Personelin Akademik

Në bazë të Statutit të Kolegjit Universi, neni 13, Pika 2, Bordi i Kolegjit nxjerr këtë Rregullore me të cilën përcaktohen kriteret, kushtet, të drejtat, obligimet dhe ndershmëria akademike e personelit akademik, vlerësimi i studentëve, vlerësimi i kuadrove mësimore-shkencore si dhe llojet e vlerësimit në Kolegjin Universi.

Pyetësori për studentë

Qëllimi parësor i këtij pyetësori është mbledhja e pikëpamjeve tuaja për mësimdhënësin e lëndës, mësimin/ligjëratat, metodologjinë e aplikuar në mënyrën që të vlerësohen të gjitha aspektet e punës mësimore.

Rregullore për procesin mësimor

Rregullorja për procesin mësimor e Kolegjit Universi (në vijim KU) është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.

Rregullore për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë

Rregullorja për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë së Kolegjit Universi është hartuar duke u bazuar në ligjin Nr. 04/L-037, për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës dhe Statutin e Kolegjit Universi.

Rregullore e studimeve Master

Rregullorja për studimet postdiplomike – Master e Kolegjit Universi (në vijim KU) është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.

Rregullore për titujt akademik dhe thirrjet

Rregullorja për titujt akademik dhe thirrjet e Kolegjit Universi është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU

Rregullore për transferimet

Rregullorja për transferimet e Kolegjit Universi (në vijim KU) është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.

Rregullorja për politikat financiare

Manuali për Politikat dhe Procedurat Financiare të Kolegjit Universi i shpjegon rregullat dhe
procedurat për transaksionet financiare brenda Kolegjit të cilat duhet të pasohen nga i gjithë stafi.
Ky Manual gjithashtu parashikon udhëzime që Kolegji Universi do t’i përdorë për të administruar
këto rregulla me procedurën e duhur.

Rregullore për studimet bachelor

Rregullorja për studimet e nivelit themelor – bachelor e Kolegjit Universi (në vijim KU) është hartuar në bazë të ligjit Nr. 04/L-037, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, ligjit Nr. 03/L-060, “Për Kualifikimet Kombëtare”, të Statutit të KU, si dhe të Rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të KU.

Rregullore për mobilitet akademik

Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-037 të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës dhe Statutit të Kolegjit Universi, neni 13, Pika 2, Bordi i Kolegjit në mbledhjen e mbajtur më 15/01/2018 miraton këtë.

Plani i zhvillimit te stafit

Ky plan i veprimit është një vazhdim konkret i Planit të Zhvillimit Profesional të KU. Në periudhën 2019-
2022 politikat e personelit të Kolegjit për personelin akademik do të përqëndrohen në katër pikat e
mëposhtme:

  •  Rekrutimi,
  •  Vazhdimi i personelit akademik me kontrata të rregullta,
  •  Zhvillimi profesional për personelin akademik dhe
  •  Ndarja e kohës për hulumtime.