Administrata

64393919_2846839772054710_3157615623366770688_o
Fadil Luta
Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar i përgjithshëm

Fadil Luta (1974) ka përfunduar studimet themelore në Fakultetin Juridik si dhe Studimet Master në Programin e Kulturës Fizike sportit dhe Rekreacionit.
Luta është i punësuar si Sekretar i Përgjithshëm në Kolegjin Universi që nga viti 2006.
Luta është rizgjedhur si Sekretari i Federatës së Pingpongut të Kosovës për mandatin e tij të dytë pas përfundimit me sukses të mandatit të mëparshëm të vitit 2014-2018. Për punën e tij të palodhshme është përzgjedhur punëtor sportiv i vitit në 5 nga 6 vitet e punës së tij si sekretar i përgjithshëm i federatës së pingpongut.
Ka të kryer Nivelin e I për trajner ndërkombëtar të pingpongut, si dhe ka dal i dyti nga 4 persona që e kanë kryer Nivelin e II për trajner ndërkombëtar të pingpongut, me të drejtë aplikimi për Nivelin e III.
Luta ka përfunduar kursin për administrator të pingpongut të organizuar online nga ITTF i pari nga Kosova dhe i pesti në Botë. Ai po ashtu ka të kryer edhe kursin për administrator të organizuar nga KOK-u.
Ai flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe serbo-kroate. Është i martuar dhe baba i katër fëmijëve.

Fadil luta

[email protected]

Cel: +383 (0) 44 17 05 86

Njomza Sadriu
Njomza Sadriu
Koordinatore e zyrës së cilësisë

Koordinatori i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë është përgjegjës dhe ndihmon që të realizohen këto detyra:

1. U jep këshilla dhe shpjegime organeve dhe trupave të Kolegjit përkitazi me zbatimin e dispozitave ligjore kualitative;
2. Bënë hartimin, përkatësisht harmonizimin e rregulloreve dhe të kërkesave të përgjithshme të Kolegjit në lidhje me procesin e kontrollit dhe mbarëvajtjes së cilësisë;
3. Bënë anketime anonime me student dhe me mësimdhënës;
4. Krijon raporte të analizës së suksesit nga secili afat i provimeve;
5. E koordinon punën e Zyrës për sigurimin e cilësisë;
6. Kujdeset për evidentimin e mbajtjes së cilësisë së infrastrukturës, pajisjeve, inventarit dhe pasurimin e bibliotekës;
7. Kujdeset për zbatimin e vendimeve të Senatit të Kolegjit Universi dhe organeve të tjera të Kolegjit në lidhje me mbarëvajtjen e cilësisë;
8. Kujdeset për kodin e etikës; i ndihmon Rektorit dhe Sekretarit të përgjithshëm për harmonizimin dhe koordinimin e punës, të shërbimeve dhe të trupave të tjerë të Kolegjit;
9. Nënshkruan vendimet dhe aktet e tjera që i nxjerr Zyra për Sigurimin e Cilësisë;
10. Për punën e vet i përgjigjet Komitetit të cilësisë dhe Senatit;
11. Përkujdeset dhe është përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit në çështjet e Kolegjit brenda dhe jashtë ambienteve të tij;
12. Organizon sistemin e regjistrimit dhe arkivimit të dokumenteve, duke i respektuar rregulloret e përgjithshme të Kolegjit. I arkivon dokumentet që kanë të bëjnë me sferën e cilësisë. I kërkon dokumentet nga organi përkatës nëse/kur duhen për qëllime të përcjelljes së mëtejme;
13. Përpilon dokumentet zyrtare dhe rregulloret e Kolegjit në lidhje me cilësinë;
14. Koordinon agjendën e aktiviteteve me komitetin e cilësisë në nivel të fushave studimore;
15. Përgatitë të gjitha dokumentet në lidhje me akreditim apo ri-akreditim, raportet e ndryshme të vlerësimit të brendshëm në bashkëpunim me të gjitha departamentet dhe të koordinon vizitat e ekspertëve të huaj për akreditim apo ri-akreditim.
16. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me akte normative të Kolegjit.

Koordinatore e zyrës së cilësisë

Njomza Sadriu

[email protected]

blenda luta
Blenda Luta
Zyrtare për çështje akademike

Kompetencat e zyrtarit për çështje akademike në kuadër të zyrës për sigurimin e cilësisë janë:

1. Udhëheqje dhe shërbime profesionale dhe cilësore të mësimdhënies /mësimnxënies;
2. Është përgjegjës për dokumentet zyrtare dhe rregulloret e Kolegjit në lidhje me cilësinë;
3. Merret se bashku me përgjegjësit e programeve në hartimin e orarit të mësimit, të orarit të provimeve dhe të orarit të festave;
4. Monitoron dhe regjistron mbarëvajtjen e mësimit, të orëve të mbajtura dhe të atyre të pa mbajtura;
5. Monitoron organizimin dhe mbarëvajtjen e provimeve;
6. Kujdeset për implementimin e programeve mësimore;
7. Përgjegjëse për mbledhjen e syllabusave-planeve të punës nga mësimdhënësit;
8. Krijon raporte në lidhje me rregullsinë dhe mbarëvajtjen e mësimit sipas syllabuseve të dërguar;
9. Aplikon udhëzuesit për sigurim të cilësisë, ku janë përfshire vlerësimet e mësimdhënies, rishikimet e programeve dhe vlerësimet e studentëve;
10. Këshillon në mënyrë profesionale për aprovimin dhe zhvillimin e moduleve dhe programeve studimore;
11. Koordinon agjendën e aktiviteteve me komitetin e cilësisë në nivel të fushave studimore

Zyrtare për çështje akademike

Blenda Luta

[email protected]

14317515_1213939038626570_338868641751989861_n
Afërdita Pllana
Zyrtare për financa

Punët dhe përgjegjësitë administrative të zyrtarit për financa

 

Zyrtare për financa

Afërdita Pllana

[email protected]

astriti
Astrit Ratkoceri
Auditor i brendshëm

Punët dhe përgjegjësitë administrative të auditorit të brendshëm

 

Auditor i brendshëm

Astrit Ratkoceri

[email protected]

17015778_1337682019630972_1514299731474292098_o
Fatlum Grisholli

Punët dhe përgjegjësitë administrative të zyrtarit për karrierë

 • Sigurimi i mbështetjes logjistike në lidhje me organizata të ndryshme;
 • Zhvillon dhe zbaton fushata të ndryshme të rekrutimit të studentëve dhe menaxhimin e marrëdhënieve me publikun;
 • Zhvillon dhe zbaton fushatën për rekrutimin e studentëve të rinj;
 • Punon ngushtë me kompaninë e zgjedhur në hartimin e fushatës;
 • Zhvillon iniciativa dhe projekte të reja me kompani dhe institucione të ndryshme;
 • Ndërmerr iniciativa për të ngritur imazhin e Kolegjit;
 • Organizon ngjarje publike si leksione, debate, konferenca të ndryshme për studentë aktivë;
 • Merr pjesë në konferenca, seminare, trajnime, tryeza të rrumbullakëta në lidhje me zhvillimin e karrierës së të rinjve, etj;

 

Zyrtar për karrierë

[email protected]

Tel: +381 (0)38 54 54 00

Cel: +383(0)49 22 04 77

14124318_969584079814843_2598681752099288757_o
Suzana Rrapi
Zyrtare për të diplomuarit

Punët dhe përgjegjësitë administrative të zyrtarit për të diplomuarit

 • Sigurimi i mbështetjes logjistike në lidhje me organizata të ndryshme në Kolegj;
 • Ndihma në organizimin e konferencave;
 • Organizon ngjarje publike si leksione, debate, konferenca të ndryshme për studentët e diplomuar
 • Lidhja me ish studentët e KU përmes organizatave të ndryshme
 • Krijimi i një baze të të dhënave të të diplomuarve për t’i informuar ata për mundësitë e punësimit
 • Ndërlidhja e ish studentëve me studentët aktualë si dhe me stafin e Kolegjit
 • Organizimi i aktiviteteve të ndryshme për avancimin e studentëve Alumni o Forcimi i reputacionit të Kolegjit përmes performancës dhe reputacionit të studentëve Alumni o Bashkëpunimi i Kolegjit me kompani dhe institucione në të cilat janë të angazhuar ish-studentët e Kolegjit Universi.
 • Informon studentët e Alumni-t për projektet e ndryshme shkencore të Kolegjit ku ata mund të marrin pjesë .;

 

Zyrtare për të diplomuarit,

Suzana Rrapi

[email protected]

Tel: +381 (0) 38 54 54 00

39959112_1674748505986473_2207838285085016064_n
Suzana Rrapi & Fatlum Grisholli
Zyrtar për çështje studentore

Zyra për çështje studentore

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Mbarëvajtja e Shërbimit për Studentë;
 • Pritja dhe orientimi i palëve, lajmërimin në telefon, kontrollimi, kanalizimi dhe komunikimi me e-mailin zyrtar të Kolegjit [email protected];
 • Shpërndarja e materialeve të ligjëratave në bashkëpunim me Udhëheqësit e Departameneteve;
 • Kontakt person me Profesorët me fillimin e semestrit si dhe ofron asistencë për secilin profesor me fillimin e semestrit (syllabusat, rregullat e procedurave të Kolegjit, etj.);
 • Të organizojë, menaxhojë dhe të mbajë korrespondencën me studentët dhe Profesorët në lidhje me provimet, orarin e mësimeve dhe lajmërimeve tjera;
 • Mbarëvajtja e ligjëratave – komunikimi me profesor në rast të mungesave eventuale si dhe përgjegjësve për zëvendësimin e orëve në rast të mungesave të profesorëve;
 • Mbajtja e evidencës së ligjëratave, ushtrimeve, konsultimeve (printimi i listave – klasifikimi dhe arkivimi i tyre);
 • Kontakt person me profesor për procesin e vazhdueshëm akademik;
 • Të sigurojë mbështetjen logjistike në lidhje me organizimet e ndryshme;
 • Asistim në procesin e regjistrimit të studentëve dhe krijimin, sistemimin dhe mbajtjen sekret të të dhënave të tyre
 • Regjistrojë dokumentet e përditshme në protokoll
 • Asistim në organizim të konferencave;
 • Të marrë pjesë në përgatitjen e raporteve vetvlerësuese, revistës, broshurës e materialeve tjera;
 • Pranimi dhe procesimi i mëtejshëm i kërkesave dhe materialeve të studentëve dhe profesorëve;
 • Përgatitja e materialeve të nevojshme për informimin e studentëve dhe stafit akademik;
 • Informimi i studentëve dhe stafit akademik;
 • Përpilimi i raporteve dhe mbajtja e evidencave të ndryshme për çështje të punës së tyre administrative;
 • Dokumentimi, sistemimi dhe arkivimi i shkresave dhe dokumenteve të ndryshme;
 • Të asistojë Zyrtarin e Zyrës së Cilësisë;
 • Të mirëmbajë dhe të ruajë dokumentacionin e përditshëm;
 • Kryerja e detyrave të tjera që i caktohen nga Sekretari i Kolegjit;
 • Evidentimi i librave të bibliotekës, huazimi i librave studentëve dhe shitja e tyre.
 • Zhvillon dhe implementon kampanja të ndryshme të rekrutimit të studentëve, dhe menaxhimin e marrëdhenieve me publikun;
 • Përkrahja promocionale për zyrtarët që merren direkt me promovimin e Kolegjit;
 • Drafton strategjinë për marketing, komunikim dhe marrëdhënie me publikun;
 • Zhvillon dhe implementon kampanjën për rekrutim e studentëve të rinj;
 • Punon ngushtë me kompaninë e përzgjedhur në dizajnimin e kampanjës;
 • Zhvillon iniciativa dhe projekte te reja me kompani dhe institucione te ndryshme;
 • Ndërmerr iniciativa për ngritjen e imazhit të Kolegjit;
 • Organizon ngjarje publike siç janë ligjëratat, debatet, konferencat e ndryshme;
 • Përkujdeset për rrjetet sociale të Kolegjit Universi;

Fatlum Grisholli

[email protected]

Tel: +381 (0)38 54 54 00

Cel: +383(0)49 22 04 77

Suzana Rrapi

[email protected]

Tel: +381 (0)38 54 54 00

82143782_484443782262848_3597456639965265920_n
Fatmir Havolli
Shërbimi për salla

Shërbimi për salla sportive

 • Mbikqyr pastrimin e sallës dhe tribunave në vazhdimësi;
 • Gjatë kohës së mësimit ofron pajisjet e nevojshme për mësim dhe pas mbarimit të mësimit i kthen prapë paisjet dhe nëse ka dëmtime duhet të mbaj evidencën dhe ta raportoj tek përgjegjësi). Çdo mos raportim të dëmeve do të ndëshkohet me dënim në pagë;
 • Kujdeset që salla të jenë në rregull dhe të pastrohet në fillimin dhe mbarim të orarit të punës;
 • Mirëmban hapësirat e gjelbërimit para objektit, kujdeset per gjeneratorin, sallën e fitnesit dhe sallat e mjekësisë sportive;
 • Mbikëqyr objektin se a është në rregull dhe a është dëmtuar diçka;
 • Duhet ti përcjell të gjitha lëvizjet dhe palët që vinë në institucionin tonë;
 • Bënë pastrim gjeneral të sallës dhe tribunës çdo dy javë
 • Kryerja e detyrave të tjera që i caktohen nga Sekretari i Kolegjit.

Fatmir Havolli
[email protected]

Cel: +383(0)44 79 18 68

Phd. Cand. Jeton Havolli2
Jeton Havolli, PhD Can
Shërbimet për matjet sportive

Shërbimet për matjet sportive

Kolegji Universi është një institucion serioz dhe i përkushtuar që me punën e vetë cilësore të ndihmoj sportistët për të arritur performancën më të mirë sportive, pasiqë është institucioni numër një për fushën e diagnostifikimit të sportistëve.Kolegji Universi përveç ofrimit të studimeve për studentët e interesuar, ofron edhe mundësinë për të kryer testimet diagnostifikuese të sportistëve me pajisjet më moderne të fushës.Nëse dëshironi të testoni për sportistët tuaj forcën muskulore, qëndrueshmërinë, të matnikapacitetin vital të mushkërive, të dini masën trupore, muskulore, dhjamore, eshtërore etj, ne ju ofrojmë mundësi që të gjitha këto të i kryeni në mënyrën më profesionale, me stafin vendor dhe ndërkombëtar të Kolegjit Universi.Testet mjekësore, funksionale dhe motorike janë parakusht themelor për të konstatuar gjendjen aktuale të sportistit dhe në bazë të rezultateve që fitohen mundësohet hartimi më i saktë i planit të stërvitjes apo të rikuperimit eventual. Përmes testeve vërtetohet niveli i gjendjes shëndetësore, vërtetohet niveli i aftësive motorike, si dhe zbulohen dobësitë eventuale duke mundësuar kështu intervenim adekuat dhe me kohë për përmirësimin e tyre për arritjen e një performance kulminante për gara.

 1. Testimet të cilat kryhen nga profesorët tanë:
1. Percaktimi i permbajtjes trupore me In-Body
2. Ergospirometria Dinamike
3. Ekzaminimi Kardiologjik Sportiv – EKG
4. Testimi i ekuilibrit me Biodex Balance System
5. Testimi i qëndrueshmërisë pa laktate me HP Cosmos Treadmill
6.  Testime te ndryshme me new test system
7. Diagnostika Izokinetike me Biodex

 

 1. Testimet për të cilat vijnë ekspertët nga Kroacia dhe Maqedonia (nuk ka zbritje)
1 Testimi i qëndrueshmërisë me laktate me HP Cosmos Treadmill (një testim)
2 Testimi me gazmaskë

Jeton Havolli, PhD Can.

[email protected]

Cel: +383(0)44 35 90 16

68846502_1286525874889988_9047630479137701888_n
Fadil Grisholli
Zyrtar për IT

Zyrtar për IT

 • Në krejt Kolegjin janë 40 kompjuter dhe laptop si për personel ashtu dhe për studentët që janë të disponueshme gjatë 24 orëve, të pajisura me internet dhe softuer përkatës.Të gjitha pajisjet elektronike kalibrohen në mënyrë periodike në mënyrë që të jenë të disponueshme dhe të qasshme për procesin mësimor, por mund të kalibrohen dhe në bazë të kërkesave.

Fadil Grisholli

[email protected]

Cel: +383 (0) 49 61 47 93

88180775_2880935548638937_3615163810874130432_n
Fatlum Grisholli
Shërbimi për bibliotekë

Shërbimi për bibliotekë

 • Sigurimi i qasjes në burimet elektronike të informacionit.
 • Identifikimi i librave të rinj, libra të huazuar dhe libra të kthyer
 • Ndiqni kërkesat e studentëve dhe stafit akademik për libra të rinj
 • Vendos listën e librave në google drive

Fatlum Grisholli
[email protected]
Tel: +381 (0)38 54 54 00

Cel: +383(0)49 22 04 77